Меню Затваряне

Устав / By-Laws

УСТАВ

НА
БЪЛГАРСКОТО МИНЕРАЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

 

Раздел I. Име, седалище и задачи.

   Член 1. Българското минералогическо дружедство (наричано по-нататък Дружеството) е национална доброволна научна организация на лица, които имат принос, работят или проявяват интерес в областта на минералогията, кристалографията, геохимията и петрологията.

   Член 2. Дружеството е юридическа личност със седалище в София.

   Член 3. Целта на дружеството е да развива научна, научноорганизационна, научнокоординационна и научнопопулярна дейност чрез членовете си в указаните научни направления в теоретичен и практичен аспект.

   Член 4. Дружеството спомага за повишаване на научната квалификация и за обмен на информация сред членовете му, съдействува за осъществяването на интердисциплинарни контакти и изследвания у нас и в чужбина.

   Член 5. Организационните форми на работа на Дружеството са събрания, лекции, симпозиуми, конференции, конгреси, дискусии, а също така участие в съвети, комисии, комитети, експертизи и други структури.

   Член 6. Дружеството осъществява и издателска дейност в рамките на действащото законодателство.

   Член 7. Дружеството може да бъде колективен член на национални и международни научни съюзи и организации при запазване на юридическата си самостоятелност.

 

Раздел II. Членство.

   Член 8. Членовете на Дружеството са редовни, колективни и почетни:

   а) Редовни членове могат да бъдат граждани на Република България, работещи или интересуващи се от проблемите на минералогията и сродните на нея научни дисциплини.

   б) Колективни членове могат да бъдат български сдружения, организации и институции.

   в) Почетни членове могат да бъдат граждани на Република България с активен принос към националната и световната минералогическа наука.

   Член 9. За редовни и почетни членове могат да бъдат приемани и избирани и чуждестранни граждани, които имат заслуги за развитието на минералогията и сродните на нея науки.

   Член 10. Членовете се приeмат:

   а) Редовните членове – чрез лична молба, отправена до Председателя, която се утвърждава от Съвета.

   б) Колективните членове – чрез молба, отправена до Председателя, която се утвърждава от Съвета.

   в) Почетните членове – по предложение от редовни членове, което се утвърждава от Съвета и приема на Общо събрание.

  Член 11. Редовните членове плащат годишен членски внос, чийто размер се определя от Общото събрание, а колективните членове плащат индивидуален членски внос съответно на общия брой на членовете.

   Член 12. Прекратяване на членството става със заявление до ръководството. Членовете на Дружеството подлежат на изключване при грубо нарушаване на Устава.

   Член 13. Дружествените членове имат право:

   а) Да избират и бъдат избирани в ръководните органи на Дружеството.

   б) Да бъдат избирани за делегати на научни форуми и мероприятия.

   в) Да получават научна и финансова подкрепа.

   г) Да бъдат награждавани от Дружеството и да бъдат предлагани за награди и звания пред други институции.

   Член 14. Дружествените членове са длъжни да спазват Устава и да изпълняват решенията на Общото събрание и на ръководните органи на Дружеството.

 

Раздел III. Ръководство.

   Член 15. Дружеството има следните ръководни органи:

  1. a) Общо събрание.

   б) Съвет.

   в) Председател.

   г) Контролна комисия.

   Член 16.

  1. a) Общото събрание е висшият ръководен орган на Дружеството и се свиква по решение на ръководството или по инициатива на повече от една трета от членовете на Дружеството поне веднъж на три години. Съветът оповестява в писмен вид членовете на Дружеството за датата и дневния ред на събранието. Съобщението се изпраща не по-късно от две седмици преди обявената дата. Общото събрание обсъжда и приема становища по отчетния доклад, работната програма, финансовия отчет и избира ръководни органи и почетни членове.

   б) Общото събрание е законно при наличие най-малко на две трети от членовете на Дружеството. Ако не се явят необходимите за кворум членове, събранието се отлага при същия дневен ред и на същото място един час по-късно и се смята за законно, колкото и членове да са се явили. Такова събрание не може да взема решения, които не са включени в предварително оповестения дневен ред.

   в) Решенията на събранието за Съвет и Председател се вземат чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство петдесет процента плюс един от гласовете.

   Член 17.

  1. a) Съветът се състои от пет души, които Общото събрание избира с оглед на представилност на различни организации и научни направления.

   б) Съветът ръководи дейността на Дружеството в периодите между Общите събрания.

   в) Съветът се събира на сесии не по-рядко от два пъти годишно.

   Член 18.

   а) Съветът включва Председателя, Заместник-председателя, Секретаря, Касиера на Дружеството и още един член на Дружеството.

   б) Всеки пост в Съвета не може да бъде зает от едно и също лице повече от два последователни мандата.

   Член 19. Председателят на Дружеството се избира на Общото събрание. Дружеството се представлява от Председателя или Заместник-председателя, а в извънредни случаи от определено от него лице.

   Член 20.

   а) Контролната комисия, избрана от Съвета, се състои от трима души, които излъчват помежду си Председател.

   б) Контролната комисия проверява изпълнението на решенията на Общото събрание, финансовата и материалната дейност на Дружеството.

   в) Контролната комисия се отчита пред Общото събрание.

   г) При възникнали конфликтни или други ситуации Съветът може да назначава и експертни комисии.

 

Раздел IV. Общи разпоредби.

   Член 21. Дружеството се издържа със средствата от членски внос, субсидии, дарения, издателска и друга позволена от закона дейност.

   Член 22. Дружеството има кръгъл печат с надпис БЪЛГАРСКО МИНЕРАЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ 1990.

   Член 23. Дружеството има своя емблема, която може да бъде използвана и като запазен знак.

   Член 24. Дружеството се основава за неопределен период. Преустановяването на дейността му може да стане чрез референдум на неговите членове с мнозинство от две трети от членския състав.

   Член 25. Настоящият Устав на Българското минералогическо дружество е приет от Учредителното събрание на Дружеството на 21 февруари 1990 година, допълнен и изменен на Общите събрания на Дружеството на 30 март 1993 година, 26 януари 1996 година и 8 октомври 2014 година.