Меню Затваряне

Начало / Home

Bulgarian Geological Society (1925-)

Section Mineralogy

(Former Bulgarian Mineralogical Society; 1990-2023)

Chair: Assoc. Prof. Dr. Radostina Atanassova

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences

“Acad. Georgi Bonchev” Str., Bl. 24; 1113 Sofia; radi@geology.bas.bg

Tel: (+359 2)9792207

Българското минералогическо дружество (1990) обединява лица и организира среща и други прояви със съответни теми в областта на минералогията, кристалографията, петрологията, геохимията, полезните изкопаеми и сродните им научни направления.

The Bulgarian Mineralogical Society (1990) unites persons and organizes meetings and other activities with specific topics in the fields of mineralogy, crystallography, petrology, geochemistry, economic geology and related sciences.

Съвет на Българското минералогическо дружество
Council of the Bulgarian Mineralogical Society

  • Председател: Проф. дгн Руслан И. Костов
  • President: Prof. DSc. Ruslan I. Kostov

Address: University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, Faculty of Geology and Prospecting, Department of Mineralogy and Petrography, Sofia 1700; rikostov@yahoo.com Tel.: (+359 2)8060385; 0889180137

Address: Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences; “Acad. Georgi Bonchev” Str., bl. 24; 1113 Sofia; Scientific Secretary of the Institute; radi@geology.bas.bg Tel: (+359 2)9792207

Address: Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences; “Acad. Georgi Bonchev” Str., bl. 24; 1113 Sofia; rosivas10@yahoo.com Tel: (+359 2) 9792273

Address: National Museum “Earth and Man” ; 4 “Cherni Vrah” Blvd., 1421 Sofia; larisanesheva@abv.bg

Tel: (+359 2) 8661456

Address: Sofia University “St. Kliment Ohridski”; Faculty of Geology and Geography; Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology; 15 “Tsar Osvoboditel” Blvd., 1504 Sofia; kamen@gea.uni-sofia.bg 

Tel: (+359 2)9308256

Представители в комисиите на Международната минералогическа асоциация (ММА)
Representatives in Commissions of the International Mineralogical Association (IMA)
https://www.ima-mineralogy.org/Bulgaria.htm

IMA Commission

Name

Email

Applied Mineralogy (CAM)

Irena Mihailova

irena@uctm.edu

Gem Materials (CGM)

Ruslan I. Kostov

rikostov@yahoo.com

Museums (CM)

Larisa Nesheva

larisanesheva@abv.bg

New minerals, nomenclature and classification (CNMNC)

Ruslan I. Kostov

rikostov@yahoo.com

Ore Mineralogy (COM)

Kamen Bogdanov

kamen@gea.uni-sofia.bg

Physics of Minerals (CPM)

Rositsa Titorenkova

rosititorenkova@dir.bg

Връзки ■ Links

Национални дружества ■ National Societies

Българско геологическо дружество (Bulgarian Geological Society)

E-mail: etarassova@mail.bg

Българско кристалографско дружество (Bulgarian Crystallographic Society)

E-mail: bls@clmc.bas.bg

Съюз на учените в България – Науки за Земята (Union of Scientists in Bulgaria – Earth Sciences)

E-mail: rvatseva@gmail.com

 

E-mail: mdgm@fnts.bg

Българска минно-геоложка камера (Bulgarian Chamber of Mining and Geology)

E-mail: office@bmgk-bg.org

Българско метеоритно общество (Bulgarian Meteoritic Society)

Е-mail: office@meteorites.bg

Международни дружества ■ International Societies

International Mineralogical Association (IMA)

European Mineralogical Union (EMU)

International Union of Crystallography (IUCr) 

International Union of Geological Sciences (IUGS) 

International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOG)

International Natural Zeolite Association (INZA)

Минераложки и информационни бази данни ■ Mineralogical and Info Databases

www.mindat.org

www.webmineral.com

http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php

http://database.iem.ac.ru/mincryst/

https://pubs.geoscienceworld.org/

https://www.sciencedirect.com/

http://geo.web.ru/druza/index.html

Актуализация 28.09.2023 ■ Updated 28.09.2023